Asian-Language Publications

collage of faces

The NIAMS provides many publications in Asian languages including Chinese, Korean, and Vietnamese. We also feature fact sheets about osteoporosis and other bone-related topics from the National Institutes of Health (NIH) Osteoporosis and Related Bone Diseases ~ National Resource Center (NIH ORBD~NRC).

網頁
NIAMS 提供許多亞洲語言版本的出版刊物,包括中文版、韓文版和越南文版。我們還推出國家衛生院 (NIH) 骨骼疏鬆症及相關骨骼疾病 ~ 國家資源中心 (NIH ORBD~NRC) 有關骨骼主題的出版刊物,其中有許多涉及骨骼疏鬆症。

웹 페이지
미국립관절염 근골격 피부질환연구소 (NIAMS) 에서 간행물의 대부분을 중국어, 한국어, 베트남어를 포함한 아시아 언어들로 제공하고 있습니다. 또한 미 국립보건원 골다공증 및 관련 골질환- 국립자료센터(NIH ORBD-NRC)에서 나온, 골다공증에 관한 주제를 비롯하여 골격 관련주제에 관한 간행물도 다루고 있습니다.

CÁC TRANG WEB
Viện Quốc Gia về Các Bệnh Viêm Khớp, Cơ Xương và Da (NIAMS) cung cấp nhiều ấn phẩm của chúng tôi bằng ngôn ngữ các nước châu Á bao gồm tiếng Trung, tiếng Hàn và tiếng Việt. Chúng tôi cũng có các ấn phẩm về các chủ đề liên quan đến xương từ Viện Y Tế Quốc Gia (NIH) về Bệnh Loãng Xương và Các Bệnh về Xương Liên Quan ~ Trung Tâm Tài Nguyên Quốc Gia (NIH ORBD ~ NRC), bao gồm nhiều ấn phẩm về bệnh loãng xương.

Publications Available in Chinese

asian woman reading on the computer

Bone Health and Osteoporosis

Publications Available in Korean

asian man thinking

Publications Available in Vietnamese

asian woman reading